Uwaga! Od 15 czerwca 2014 roku opieka techniczna na platformie ubip.info jest darmowa.

Definicje: 

Użytkownik - placówka będąca użytkownikiem systemu ubip.info

Administrator - operator platformy ubip.info


§ 1 Zakres obsługi platformy ubip.info

 1. Świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika  usług w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

 2. Usługi o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1. udostępnienie licencji na użytkowanie systemu BIP, przeznaczonego do tworzenia, utrzymywania i aktualizowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Użytkownika zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami i standardami informacyjnymi, technologicznymi i bezpieczeństwa wynikającymi z wymienionej wyżej ustawy i rozporządzenia,

  2. utworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej Użytkownika na serwerach Administratora, będącego serwerem obsługującym Użytkownika w rozumieniu § 10 rozporządzenia MSWiA z 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

  3. utrzymywanie stron podmiotowych Użytkownika wraz z wprowadzonymi danymi, na serwerach Administratora zgodnie z obowiązującymi standardami zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej,

  4. stałe doskonalenie systemu i dokonywanie jego modyfikacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz stałą poprawę funkcjonalności, uwzględniając nowe możliwości wynikające z postępu technologicznego – nowe wersje przekazywane będą Użytkownikowi bez żadnych dodatkowych opłat,

  5. zapewnienie stałej pomocy merytorycznej i wsparcia technicznego w zakresie dotyczącym użytkowania systemu BIP oraz realizacji całokształtu zadań związanych z udostępnieniem informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. szkolenie administratorów sytemu BIP Użytkownika w zakresie opracowania zawartości treściowej stron podmiotowych BIP oraz posługiwania się systemem CMS, służącym do aktualizacji treści stron podmiotowych BIP.

§ 2 Obowiązki Administratora:

 1. Do Administratora należy opracowanie schematu stron podmiotowych BIP dla Użytkownika na podstawie otrzymanych materiałów, które zawierają wszystkie elementy określone w § 12 ust. 1 Ustawy, przy czym informacje publiczne zawarte w serwisie internetowym BIP zorganizowane są w postaci baz danych, a udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

 2. Przeniesienie danych z poprzedniego biuletynu.

 3. Administrator  zobowiązuje się do instalacji i utrzymania serwerów przeznaczonych do założenia i prowadzenia BIP spełniających warunki bezpieczeństwa określone w § 18-22 Rozporządzenia MSWiA.

 4. Do Administrator należy ponadto:

  1. Oprogramowanie interfejsu zarządzania treścią systemu BIP dla poszczególnych etapów,

  2. Przekazanie haseł dostępu do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w celu dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej BIP przez Użytkownika,

  3. Szkolenie przedstawicieli Użytkownika w zakresie systemu BIP dla poszczególnych etapów.

 5. Od momentu uruchomienia strony podmiotowej BIP na serwerze Administratora, Administrator zobowiązuje się do:

  1. Udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania systemu BIP na warunkach określonych w § 7. Utrzymywania i nadzoru nad serwerami oraz serwisem BIP online,

  2. Utrzymania 24 godzinnej dostępności serwisu BIP, za wyjątkiem siły wyższej i zdarzeń losowych,

  3. Aktualizacji, modyfikacji i serwisu systemu BIP w zakresie określonym ustawą.

 6. Administrator  zobowiązuje się do administrowania hasłami dostępu przydzielonymi Użytkownika z gwarancją poufności i bezpieczeństwa tych informacji.

Administrator  zobowiązuje się do udzielania pomocy i wyjaśnień na każdym etapie związanym z tworzeniem BIP dla Użytkownika.

§ 3 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Terminowego wnoszenia płatności wynikających z niniejszej umowy.

 2. Wykorzystania licencji udzielonej na podstawie niniejszej umowy wyłącznie do publikacji własnego serwisu BIP.

 3. Aktualizowania informacji publikowanych na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

 4. Nie udostępniania kodów i haseł dostępu do oprogramowania systemu BIP osobom nieupoważnionym i nie będącym pracownikami Użytkownika.

§ 4 Prawa autorskie

1.1. Prawa autorskie do Oprogramowania Systemu BIP w zakresie: projektów kreatywnych witryn WWW, oprogramowania, kodu źródłowego i dokumentacji Systemu BIP oraz interfejsu aktualizacji treści Systemu BIP oraz do Know-How w zakresie: procedur hostingu (w tym zasad bezpieczeństwa i serwisu technicznego), wdrożenia i uruchomienia Systemu BIP posiada Administrator.

§ 5 Licencja

 1. Administrator  oświadcza, że posiada prawa do udzielania licencji na korzystanie z oprogramowania Systemu BIP.

 2. Administrator jako Licencjodawca udziela Użytkownikowi jako Licencjobiorcy licencji na korzystanie z funkcji Systemu BIP i funkcji interfejsu aktualizacji treści Systemu.

 3. Licencja nie jest ograniczona w czasie.

 4. Licencjobiorca nie ma prawa przenieść udzielonej licencji na inny podmiot bez pisemnej zgody Licencjodawcy.

 5. Licencja obejmuje modyfikacje, rozbudowę, adaptacje i inne przeróbki Systemu BIP i interfejsu aktualizacji treści Systemu BIP, jakie będą niezbędne dla dostosowania systemu BIP do nowych wymagań prawa.

 6. Licencjodawca zobowiązuje się do:

  1. Serwisu oprogramowania podstawowego i interfejsu aktualizacji treści Systemu BIP.

  2. Przekazania instrukcji obsługi do Systemu BIP i udostępnienia interfejsu aktualizacji treści Systemu BIP.

  3. Udostępnienie systemu BIP dla Licencjobiorcy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.


§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie bierze odpowiedzialności za zawartość treści systemu BIP wprowadzoną i modyfikowaną przez Użytkownika w trakcie przygotowania i eksploatacji serwisu BIP.
 2. Żadna ze stron nie będzie odpowiadać drugiej stronie za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
copyright © ubip.info  27gram.comrealizacja: pracownia graficzna - agresso.pl &